Compost Toilet at Wilton Farm

Compost Toilet at Wilton Farm

We use a compost toilet as this has minimal environmental impact to the farm!

We use a compost toilet as this has minimal environmental impact to the farm!